Logo
Menu

รับสมัครพนักงาน

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย)

ตำแหน่ง Sales and Operation for FDA Manager

ต้องการเร่งด่วน!!!!!!
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF.

รายละเอียดงาน:

 • FDA specialist นำเสนองานขายให้ลูกค้าได้
 • FDA specialist ประสานงานทำงานในนามของลูกค้าได้
 • นำเสนองานให้กับลูกค้าใหม่
 • หาเป้าหมายกลุ่มลูกค้าใหม่

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เงินเดือน 30K-35k
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีหรือมากกว่า ในตำแหน่ง sales and operation for FDA
 • ตำแหน่ง ผู้ประสานงานญี่ปุ่น

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • สนับสนุนผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและผู้บริหารชาวไทยเพื่อประสานงานระหว่างลูกค้า, ภายใน (ทีมพัฒนา) สำหรับการพัฒนาโครงการ
 • การตีความและ การแปลภาษา ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทยทั้งหมดในบริษัท และนอกบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมเช่น BOD / ผู้ถือหุ้น
 • มีประสบการณ์ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่นการค้นหารายละเอียดของธุรกิจข้ามพรมแดนและการมอบหมายอื่น ๆ ทั้งหมด

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศหญิงอายุ 30-35 ปี
 • เงินเดือน 50K
 • เจ้าของภาษาไทย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในการทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะในการสื่อสาร
 • ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2.
 • ภาษาอังกฤษระดับธุรกิจ Toeic ต้องได้คะแนน 750-800 คะแนน.
 • มีความสนใจและมีประการณ์ในด้าน Freight Forwarding / Trade Logistic / Warehouse จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในเรื่องของการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม / สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน / คิดบวก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์บริหารธุรกิจหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปีโดยเฉพาะการสรรหาและ การฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ ข้อบังคับแรงงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / จัดการวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน
 • เป็นผู้ใหญ่ในเชิงรุก ,มีความรับผิดชอบสูง, ปรับตัวได้, สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงและมุ่งเน้นผลลัพธ์
 • บุคลิกสุภาพเรียบร้อย, ทัศนคติเชิงบวก, services mind, มีความยืดหยุ่น, ความกระตือรือร้น
 • การทำงาน teamwork และ ทักษะการดูแลที่ดี
 • ทักษะความเป็นผู้นำพร้อมความคิดสร้างสรรค์ & ความคิดริเริ่ม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดีทั้งการพูดและ การเขียน

 • รายละเอียดงาน:

 • บัญชีเงินเดือน/ การลงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้โปรแกรม Business Plus
 • รายงานเงินเดือน / เสนอ PND1, PND1(kor), ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของญี่ปุ่น
 • ความรู้กับรัฐบาล เช่น SSO, ค่าตอบแทนแรงงาน, กองทุนคนทุพพลภาพ, กรมสรรพากร, DBD, สถานเอกอัครราชทูต, สำนักตรวจคนเข้าเมือง, แผนกแรงงาน, กรมศุลกากร, FDA, กรมการขนส่งทางบก
 • ดูแลและควบคุม admin และทรัพยากรบุคคลทั้งหมดรวมถึงการวางแผนกำลังคน, การอบรม, พนักงานสัมพันธ์และ สิ่งอำนวยความสะดวกสำนักงาน
 • จัดทำโปรแกรมแนะนำและ ปฐมนิเทศเพื่อรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อทำความรู้จักกับวัฒนธรรมการทำงานของบริษัท
 • ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งหมด เช่น ค่าจ้าง ,ชั่วโมงการทำงานและ โอกาสที่เท่าเทียมกันเช่นเดียวกับความต้องการของพนักงานและ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบรายงานภาคบังคับที่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบุคลากรทั้งหมด
 • ให้คำแนะนำสนับสนุน แก่ผู้จัดการสายงานโดยแนะนำการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมตามนโยบายของบริษัท และกฎหมายระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล
 • สนับสนุนการใช้ภาพรวมกลยุทธ์ของบริษัท สำหรับการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมถึงระเบียบวินัย, ข้อข้องใจ, การให้คำปรึกษา, สัญญา, การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
 • การบริหารในต่างประเทศต้องทำให้มั่นใจว่าไม่มีการหยุดชะงักของใบอนุญาต, สัญญา, ใบรับรองการประกันภัย, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิกและ อื่นๆ
 • ดำเนินการและประสานงานการปฐมนิเทศพนักงานและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อเป้าหมายของบริษัท
 • การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและสร้างบรรยากาศการทำงานที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มความซื่อสัตย์ของพนักงาน
 • การให้คำปรึกษาความรู้แก่ชาวต่างชาติ
 • จัดทำวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานที่เหมาะสม

 • เกี่ยวกับผลประโยชน์:

 • ค่าโทรศัพท์
 • โบนัส
 • เสื้อยุนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มและสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เพิ่มเงินเดือนประจำปี
 • ลาหยุดประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินสนับสนุน ,แสดงความเสียใจ
 • วันกีฬา & ปาร์ตี้ปีใหม่

 • วิธีการสมัคร:

 • โดยอีเมล
 • โดยจดหมาย
 • เดินเข้า

 • * ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล tel.02-369-3400-9 ext. 184, 186, 187
  * Email : personnel@yamatothai.com
  * Address: ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) Co., Ltd. 1617 ถนนพัฒนาการ, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง,กรุงเทพฯ 10250

  ตำแหน่ง Programmer

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • อายุ 20-40 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีการฝึกอบรมออกแบบและเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำความเข้าใจกับหลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างฐานข้อมูล
 • สนใจการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นหรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# C# MVC ASP.NET MS SQL
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, JavaScript

 • รายละเอียดงาน:

 • พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นหรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
 • พัฒนาระบบได้ทันตามกำหนดการที่กำหนด
 • เช็คคุณภาพของงานก่อนส่งงานทุกครั้ง
 • สนับสนุนในการณีที่โปรแกรมเกิดปัญหา
 • ทำงานตามที่กำหนดได้

 • คุณสมบัติพิเศษ:

 • พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นโดยใช้ HTML5, CSS3
 • พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นโดยใช้ jQuery หรือ AngularJS หรือ Angular2 หรือ JavaScript frameworks
 • พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับระบบ Android หรือ iOS หรือ Windows Phone
 • ตำแหน่ง PICKPACK Staff

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF สำหรับภาษาไทย

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ผู้หญิงอายุ 20 - 30 ปี
 • การศึกษามัธยมตอนปลายหรือ การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์หรือ คลังสินค้า
 • สามารถทำงานได้ตลอดเวลา

 • เกี่ยวกับผลประโยชน์:

 • เงินเดือน: 9,500 บาท - 12,000 บาท
 • ประกันสุขภาพและ ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สื้อยุนิฟอร์ม
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลกำไรของ บริษัท และความสำเร็จส่วนบุคคล

 • เอกสารที่ใช้:

 • ใบรับรองผลการเรียนหรือ ใบรับรองการศึกษา
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • ภาพถ่าย 1 นิ้ว

 • * จำเป็นต้องใช้เอกสารทั้งหมด 2 ชุด
  *** ติดต่อคุณณัฐวุฒิ tel.096-1193628
  หรือ แผนกทรัพยากรบุคคล tel.02-369-3400-9 ext.184,185 (คุณเสาวภา&คุณวัชเรนทร์ )

  ตำแหน่ง Warehouse senior sales representative

  ความรับผิดชอบ:

 • นำเสนอสินค้าผ่านโทรศัพท์ เตรียมงานนำเสนอ การดำเนินงานรายวัน

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • พูดภาษาอังกฤษได้
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน: Logistics field company 3-4 ปี
 • อายุ 30-4-0 ปี ไม่จำกัดเพศ

 • ขอบเขตงาน :

 • Secure W/H customer

 • เงินเดือน:

 • 35k ถึง 40k

 • การพิจารณาขึ้นอยู่กับประวัติโดยสังเขป